สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน symbol 01 

ปรัชญา เทิดคุณธรรม นำวิชาการ รักสถานศึกษา จรรยาเป็นเลิศ

คติพจน์

ธมโม วิชชา จ ปญญา จ นิจจภิยุโย ปวทุฒเต
คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร


 ดอกไม้ประจำโรงเรียน  symbol 02

ดอกตะแบก
ดอกตะแบกมีชื่อสามัญว่า Cananga
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canangaodorata.
เป็นพืชในตระกูล ANNONACEAE


นโยบายโรงเรียน

ฝึกฝน อบรม สั่งสอนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสร้างความประทับใจและความเข้าใจอันดี แก่ชุมชน


สภาพภูมิศาสตร์
  • ทิศตะวันออกติดถนนประชาธิปก
  • ทิศเหนือติดถนนเทศบาลสาย 2
  • ทิศใต้ติดถนนอรุณอมรินทร์ 
  • ทิศตะวันตกติดที่เอกชนมีสภาพเป็นชุมชนแออัด

พื้นที่บริการ
  • แขวงวัดกัลยาณ์
  • แขวงคลองสาน
  • แขวงคลองต้นไทร
  • แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
  • แขวงหิรัญรูจี