โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561
snr header

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today597
Yesterday602
This week597
This month13603
Total1740226

Visitor Info

 • IP: 3.236.218.88
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

2021-10-25

วิสัยทัศน์

"จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม ล้ำเลิกศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสถาบัน สร้างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก"

พันธกิจ

 1. บริหารและจัดการการศึกษาได้มาตรฐานสากล
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
 3. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีต่อผู้เรียน
 4. จัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนโดยมุ่งมั่นให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ
 5. พัฒนาเยาวชนให้นิยมไทย ใช้ของไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 6. ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาให้ผู้เรียนภูมิใจในสถาบัน
 7. พัฒนาเยาวชนให้ดี เก่ง มีสุขและรุ้จักทำประโยชน์ให้แก่สังคม
 8. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

เอกลักษณ์

"โรงเรียนสตรี ดี เด่น ดัง อย่างยั่งยืน"

 • โรงเรียนสตรี หมายถึง โรงเรียนศึกษานารี มีนักเรียนหญิงล้วน ระดับ ม.1 – ม.6 ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี
 • ดี หมายถึง สถานศึกษาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • เด่น หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับของชุมชนทุกด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการภายในโรงเรียน ด้านการเรียนรู้การพัฒนา และด้านผู้ให้การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
 • ดัง หมายถึง สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา และด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 • อย่างยั่งยืน หมายถึง สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงคงทน เน้นการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

“กุลสตรีไทย ทันสมัยก้าว ไกลในสากล”

 • กุลสตรีไทย หมายถึง หญิงที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีระเบียบ แต่งกายสะอาดและสง่างาม
 • ทันสมัย หมายถึง ตามสมัยนิยม ทันโลก ทันเหตุการณ์ด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ก้าวไกลในสากล หมายถึง มีความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถแข่งขันได้ในระดับ Aseanและนานาชาติ

suksanari

Copyright © 2021 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-466-2182