ประกวดเรียงความในหัวข้อ “พลังงานไทย เพื่อใคร”

สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
วัน : 31 มกราคม 2562

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงรมิดา ลายสนิทเสรีกุล
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวรัญญู โพธิ์คีรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวอธิติยา ตันไพศาลเจริญ
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูชุติมา ฮิมวาส

01 02 2562 01

01 02 2562 02

01 02 2562 03
01 02 2562 04

01 02 2562 05