snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

สถานที่ : “สตรีวิทยาวิชาการ 61 : 120 ปีสตรีวิทยา 4.0 นวัตกรรมก้าวทันโลก” ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
วัน : วันที่ 14 – 15 มกราคม 2562
รายการ : แข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับม.ต้น
ผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงชมชนก พุ่มโพธิ์สุวรรณ
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 700 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูภัทราภรณ์ ทองดี


รายการ : แข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับม.ปลาย
ผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวปวิชญา โอภาสวจี
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 700 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวรัญญู โพธิ์คีรี


รายการ : แข่งขันตอบคำถามสารานุกรม ระดับม.ต้น
ผู้เข้าแข่งขัน :
เด็กหญิงธนพร ฉันท์ศิริเดชา
เด็กหญิงศันศนีย์ อรุณพิทรู
เด็กหญิงสกาวรัตน์ ทวีภิรมย์
ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศ อันดับ๒ เงิน 600 บาท

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวรัญญู โพธิ์คีรี


รายการ : แข่งขันตอบคำถามสารานุกรม ระดับม.ปลาย
ผู้เข้าแข่งขัน :
๑.นางสาวสกุลกาญจน์ สินธุเดช
๒.นางสาวปัณฑา สุขสำเนียง
๓.นางสาวสิรนันท์ เศรษฐโชดินันท์
ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศ อันดับ๑ เงิน 1000 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูวรัญญู โพธิ์คีรี

16 01 2562 01

16 01 2562 02

16 01 2562 03

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773