snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแสดงความยินดีกับ  ทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ จากการเข้าร่วมแข่งขัน #โครงการสืบสานการสวดทำนองหลวงจากบทในหนังสือจินดามณี

จัดโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

12

13

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773