Print
Hits: 2159

การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1.ด.ญ. รัฐนันท์ สินสมบูรณ์ทอง ชั้น ม.2/6
2.ด.ญ. บุณยานุช วงษ์ถาวร ชั้น ม.2/7
3.ด.ญ. ชลิดา ประเสริฐผาติกุล ชั้น ม.3/12
4.ด.ญ. อรณิชา เต็มสุขสันต์ ชั้น ม.3/7
5.น.ส. ศิริบุษ ตั้งกลชาญ ชั้น ม.3/7
6.น.ส. ชญาภัส รอดเชื้อ ชั้น ม.3/7
โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ได้แก่
1.ด.ญ. ชลิดา ประเสริฐผาติกุล ชั้น ม.3/12
2.ด.ญ. อรณิชา เต็มสุขสันต์ ชั้น ม.3/7
ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียน
นายพิชชากร สิงหนิยม

14 01 2562 01