อบรม PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"


วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

07 06 2561 01

07 06 2561 02

07 06 2561 03

07 06 2561 04

07 06 2561 05