รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ครูผู้ควบคุม
1.นายโสภณ ศรีคำภา
2.นางรจรินทร์ ริดจันดี
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
1. เด็กหญิงพิชญาภา พลวัฒน์
2. เด็กหญิงภคพร ปิตินวกรม
3. เด็กหญิงลักษณาวดี สนั่นก้อง
4. เด็กหญิงลักษิก์กานต์ ด่านพิธพร
5. เด็กหญิงวาสินา คู่โพธิ์

28 12 2561 01

28 12 2561 02

28 12 2561 03

28 12 2561 04