การเข้าค่ายพักแรมเนตรนารี - ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

41

 

42

43

44

ณ ค่ายลูกเสือสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561