ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศรสวรรค์  ยิ้มเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะลิศ และนางสาวอิสรีย์  รักประทุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 

การประกวดคลิปสั้นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี

01

02