การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ Youtube Channel"

21

 

23

25


วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ห้องประชุมพระประยุรวงศ์

วิทยากรโดย นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี และนายเดชา ชาญวิรุฬห์ Youtuber และ SEO Specialist