การตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตธนบุรี 

4 1

4 2

4 3

4 4

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-10.00 น.