คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดกิจกรรม  Arts' Got Talent 2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มีรายการแข่งขัน ดังนี้

1

2

3

 

4

 

1. การแข่งขันการร้องเพลงจีนประกอบรีวิว
ผู้เข้าแข่งขัน
1. นางสาวสิรินดา จันทรใย
2. นางสาวปวรา รินลา
3. นางสาวอโนชา พลอยศรีนนท์
4. นางสาวขวัญชนก ปิยะนารานันท์
5. นางสาวพรหมภัสสร ภัทร์ศักดิ์
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร

2. การนำเสนอคลิปวีดีโอสั้นภาษาจีน หัวข้อ Street Food
ผู้เข้าแข่งขัน
1. นางสาวศิริพร ชัยโอฬาร
2. นางสาวดนุสรา เลาหพฤฒิสาร
3. นางสาวณัฐณิชา แก้วนิมิตร
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร

3. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวกรกมล แซ่เบ้
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย