foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
นางอัจฉรา เดชาเลิศ
งานทะเบียนวัดผล

 3
นางวาสนา กิมเห
งานการเงิน
5
นางจุฑารส ตันวงศ์วาล
งานแนะแนว

4
นางหทัยรัตน์ อิสมาแอล
งานแนะแนว
 6
นายสมศักดิ์ สายประยงค์
งานห้องสมุด

8
นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ
งานการเงิน
2
นายเทวินทร์ ประยุง
งานทะเบียนวัดผล

7
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
งานห้องสมุด
10
นายทศพล โศภิษฐ์ธรรมกุล
งานการเงิน

11
นายจรัล จินจาคม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
13
นายนฤเบศร์ สุขวิสิฏฐ์
งานโสตทัศนศึกษา
 9
นางสาวปรียาลักษณ์ อินเทอง
งานแนะแนว

12
นางนภารัตน์ คล้ายแจ้ง
งานพยาบาล

   

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773