photo02
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31
1
นางอัจฉรา เดชาเลิศ
งานทะเบียนวัดผล

 3
นางวาสนา กิมเห
งานการเงิน
5
นางจุฑารส ตันวงศ์วาล
งานแนะแนว

4
นางหทัยรัตน์ อิสมาแอล
งานแนะแนว
 6
นายสมศักดิ์ สายประยงค์
งานห้องสมุด

8
นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ
งานการเงิน
2
นายเทวินทร์ ประยุง
งานทะเบียนวัดผล

7
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
งานห้องสมุด
10
นายทศพล โศภิษฐ์ธรรมกุล
งานการเงิน

11
นายจรัล จินจาคม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
13
นายนฤเบศร์ สุขวิสิฏฐ์
งานโสตทัศนศึกษา
 9
นางสาวปรียาลักษณ์ อินเทอง
งานแนะแนว

12
นางนภารัตน์ คล้ายแจ้ง
งานพยาบาล

   

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773