กิจกรรมศึกษานารีนิทรรศน์ (OPEN HOUSE) ปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม ดังนี้
1. สาธิตการทำอาหารนานาชาติ
2. การแสดงนิทรรศการ
3. เกมส์
4. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)
    ระดับชั้นประถมศึกษา
22 01 2562 34
22 01 2562 35
22 01 2562 36
22 01 2562 37
22 01 2562 38
22 01 2562 39
22 01 2562 40
 
22 01 2562 41
22 01 2562 42
22 01 2562 43
22 01 2562 44
22 01 2562 45
22 01 2562 46
22 01 2562 47