การแข่งขันภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

1.การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ทีมละ 2 คน)
ทีมที่ 1
ผู้เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มงคลลาภ
เด็กหญิงชลลดา ครองศรีสำรวม ชั้น ม.3/8
ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทอง
ทีมที่ 1
ผู้เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงชญานิศา พงศกรนฤวงษ์
เด็กหญิงกานต์พิชชา วิบูลมงคลชัย ชั้น ม.3/8
ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญเงิน

2. การแข่งขันเขียนคำ ประโยค บทความสั้นๆ ตามคำบอก "Dictee" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวชนิภรณ์ พงษ์ลา
นางสาวกมลทิพย์ อนันทรังสรรค์ ชั้น ม.4/12 ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวตวงทอง ชูกระโทก
นางสาวกฤตพร แซ่ปึง ชั้น ม.5/10 ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวพัชรวรรณ ห่ำเจริญ
นางสาวธันยพร แสนสุขโชคเจริญ ชั้น ม.6/9 ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

3.การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (ทีมละ 5 คน) ผู้เข้าแข่งขัน
1.นางสาวสิริกร ศรีชุย
2.นางสาวณภัทร ทิพย์อำพล
3.นางสาวพรชนก อ่อนช้อย
4.นางสาวกัลยากร เลิศสำราญพินิจ
5. นางสาวลัลน์ลลิตา ชั้น ม. 5/10 ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทอง

4. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ทีมละ 2 คน) ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวอรจิรา แก้วเจริญ
นางสาวอดิภา ไร่ขาว ชั้น ม.6/9 ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทองแดง

5. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส (ทีมละ 2 คน) ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวกรนันท์ เกษร
นางสาวไอรดา ไชประเสริฐ ชั้น ม.6/9 ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญเงิน

6. การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทีมละ 2 คน) ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวณุตตรา พูลอำไภย์
นางสาวฉวีวรรณ ลือนามคีรีเขต ชั้น ม.5/10 ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญเงิน

 

31

32

33

 

การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.35 - 15.30 น. ห้อง 242

41

42

43