03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ครูวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน เข้ารับการอบรมหลักสูตรสมรรถนะครูสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้สู่
Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC

สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พ.ว.
บริษัทพัฒนาวิชาการ (พ.ว.) จำกัด

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

21

22

23

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773