snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาจีน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะทางภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจีน ระดับศูนย์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวอุบลวรรณ วิบูลย์ทรัพย์ทวี ชั้น ม.6/10
ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทอง
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร

19

 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภูมิภาค (กรุงเทพ-ภาคตะวันออก)

ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

รายการแข่งขัน
1. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวกาญจนา อัศวเหล่าวรพงศ์ ชั้น ม. 5/12
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ
(เป็นตัวแทนภาคกลางไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ)
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

2. การแข่งขันเขียนตามคำบอก
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวธัญกร คำจันทร์ใจ ชั้น ม. 4/14
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
(เป็นตัวแทนภาคกลางไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ)
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

3. การแข่งขันอ่านออกเสียง
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวศุภัชฌา ตรีปาริฉัตร ชั้น ม. 5/12
ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

 

18

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773