การแข่งขันทักษะทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาจีน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
วันที่ 23 สิงหาคม 2561

รายการแข่งขัน ดังนี้

1.การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวอุบลวรรณ วิบูลย์ทรัพย์ทวี
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร
เป็นตัวแทนระดับภาค
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร

2.การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวณัฐณิชา แก้วนิมิตร
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร

61

 

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ โรงเรียนวัดราชโอรส

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

รายการการแข่งขัน ดังนี้
1.การแข่งขันพูดสุนพรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวกาญจนา อัศวเหล่าวรพงศ์ ม.5/12
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ

2.การแข่งขันเขียนตามคำบอก
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวธัญกร คำจันทร์ใจ ม.4/14
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ

3.การแข่งขันอ่านออกเสียง
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวศุภัชฌา ตรีปาริฉัตร ม.5/12
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

4.การแข่งขันเปิดพจนานุกรมคันจิ
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวณัชชา ทวีศรีตระกูล ม.5/12
ผลการแข่งขัน รางวัลชมเชย

5.การแข่งขันเปิดพจนานุกรมฟุริกานะ
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวลลิตวดี อาจารยางกูร ม.5/12
ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

6.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวชนิสรา รู้ประกอบกิจ ม.5/12
นางสาวศศธร นิยมสูต ม.5/12
ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ครูผู้ฝึกซ้อมทุกรายการการแข่งขัน
ครูอนัตน์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

62

 

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ (Quiz)
โรงเรียนศึกษานารี

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 242

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
1.เด็กหญิงปานตะวัน เงินดี ม.2/4
2.เด็กพนิตนันท์ พึ่งสมบูรณ์ ม.2/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
1.เด็กหญิงรุจาภา สุกใส ม.1/2
2.เด็กหญิงพิณญาดา มณีสุริยงค์ ม.1/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
1.เด็กหญิงสุภชา สุภเกษมวงศ์ ม.1/3
2.เด็กหญิงมทินา อินทะศิริสกุล ม.1/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
1.นางสาววิวิศนา อุ่นใจ ม.4/14
2.นางสาวพิชญาภา นวะสิมา ม.4/14
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
1.นางสาวพิมพ์มาตา ปริสุทธิจิต ม.4/14
2.นางสาวสมิตา ยังพะกูล ม.5/10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
1.นางสาวอิสรีย์ อิสระมโนรส ม.6/8
2.นางสาวปารณีย์ จันลองจับจิต ม.6/8

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1.ครูถนอมนวล ไชยรัตน์
2.ครูพนิดา สมัยคมสัน
3.ครูศิริพร พรประทาน
4.ครูปรียาภรณ์ ฉิมปีกลาง
5.MissVanessa Austen Corey

71

72

 

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการแข่งขัน มีดังนี้

1.การแข่งขันคัดลายมืออักษรจีนด้วยดินสอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวปาลิตา ภาคหงษ์ ชั้น ม.3/11
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
คะแนนระดับเหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษา 300 บาท

2.การแข่งขันคัดลายมืออักษรจีนด้วยปากกา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวกุลสินี ภาคทวีโชค ชั้น ม.5/11
ผลการแข่งขัน คะแนนระดับเหรียญทอง

3.การแข่งขันเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวณัฐชา วิริยะกังสานนท์
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนนระดับเหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท

4.การแข่งขันร้องเพลงจีน
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวชุติกาญจน์ อนันต์นทีไชย
ผลการแข่งขัน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

 

74

75

 

 

สถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิอคาเดมิคกรุ๊ป
จัดให้มีการแข่งขันการวาดภาพออกแบบ
Character "Mainichi Kun"

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

ผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวนลินรัตน์ สุนทราณู ม.4/14
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศึกษานารี

ผลการแข่งขัน
รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

81

82