กิจกรรม Language Day ประจำปีการศึกษา 2561
วิชาภาษาเกาหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

51

52

53

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

ครูผู้รับผิดชอบ
ครูอรกูล หาญกิจรุ่ง