ครูวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน อบรมการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ความท้าทายสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2561
ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

1.1

1.2

 

ครูเกศวลี แคนสิงห์ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร "จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย"
"From Core Curriculum to a 'Signature' English Curriculum"

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท เอนเกจ ทูเลิร์น จำกัด

 

1.3

 

1.4

ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561