foto1
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

somdej

ก่อนที่จะมาเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศึกษานารี สถานที่แห่งนี้มีประวัติความ เป็นมาที่น่าสนใจ เพื่อชาวศึกษานารีได้ทราบประวัติ ตามหลักฐานที่พอสืบหาได้ คือเดิมที่ดินแห่งนี้เป็นของ

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สมันต์พงศพิสุทธิ มหาบุรุษรัตโนดมบรมราชุตมรรค มหาเสนาธิบดีมหาสุริยมัณฑลีมุรธาธรจักรรัตน์สหจรสุรศรขรรค์
วรสัญจารินทร์ ปรมินทร์ มหาราชวรานุกูลประยูรวงศ์วิวัฒน์ สกลรัชวราณาจักโรประสดัมภ์ วรยุติธรรมอาชวาธยาศัย
รีรัตนตรัยคุณภรณ์ภูสิตอเนกบุญฤทธิประสิทธีสรรค์ มหันตวรเดชานุภพบพิตรอัชนามเป็นบรมราชุตมรค มหาเสนินทรประธานาธิบดี


สมัยที่ท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 5 โดยได้ใช้สถานที่เป็นจวนปฏิบัติราชการแผ่นดินในสมัยนั้นด้วย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ทรงเคยเสด็จมาศึกษาด้านราชการแผ่นดินที่จวนกับท่านในสมัยนั้น เมื่อ พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริที่จะให้จัดตั้งโรงเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบพับลิคสกูลของอังกฤษ ต่อมาพระยาสีหราชเดโชบุตรของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (บุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) ได้ทราบพระราชดำริของรัชกาลที่ 5 ว่าจะใช้สถานที่จวนนี้จัดตั้งโรงเรียน จึงทำหนังสือกราบทูลถวายที่ดินเมื่อ 14 กันยายนพ.ศ. 2439 (ร.ศ. 115)เพื่อเป็นชื่อเสียงเกียรติยศแก่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ที่ได้สร้างเอาไว้คณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนมีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์เสนาบดีกระทรวงธรรมการพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการกรมหมื่นดำารงราชานุภาพเป็นต้นเห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กว้างขวางใหญ่โตเหมาะที่จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในที่แห่งนี้เป็นการชั่วคราวไปก่อนโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย”ในปี พ.ศ. 2446 หลังจากโรงเรียนราชวิทยาลัยย้ายไปอยู่ที่ตำบลไม้สิงโตประทุมวัน ทางกระทรวงธรรมการต้องการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพิ่ม จึงใช้โรงเรียนราชวิทยาลัยเก่า (บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ตั้งเป็นโรงเรียนชื่อ “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” และต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เมื่อนักเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาย้ายไปรวมกับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนแล้วขณะนั้นกระทรวงธรรมการเห็นว่าโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมยังไม่เพียงพอจึงได้จัดตั้งโรงเรียนแบบจำเป็นให้นักเรียนในหัวเมืองที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่มีที่อาศัยจะได้อาศัยที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและให้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
ในปี พ.ศ. 2458 ให้ย้ายนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุขุมาลัย (ตั้งอยู่ที่วัดพิชัยญาติ) กับโรงเรียนประถมวัดอนงค์เป็นสาขาโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสำหรับความสัมพันธ์ของโรงเรียนศึกษานารี กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในสมัยนั้นมีประวัติความเป็นมาเนื่องจากพระอาจารย์นวม พุทธสโรซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามฯ ท่านได้จัดสร้างที่เล่าเรียนขึ้นในวัดด้วยทุนส่วนตัวกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ. 2434 (ร.ศ. 110) เริ่มจากระดับประถมจนขยายเพิ่มถึงชั้นมัธยมเทียบเท่า ม.4-6 เรียกว่า ประโยคสอง ในปี พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116) พระอาจารย์นวม พุทธสโร ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอาจารย์สยามปริยัติ กับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพิเศษจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นที่ “พระครูอุดมพิทยากร” และกรมศึกษาธิการ เห็นความสามารถของท่านจึงมอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ป.ม.พ.) ให้แก่ท่านในปี พ.ศ. 2446 (ร.ศ. 122) พระครูอุดมพิทยากรยังสนับสนุนการศึกษาของกุลธิดาด้วย โดยเปิดสอนแผนกสตรีขึ้น และต่อมาท่านได้ติดต่อขอที่ดินและตึกบ้านคุณหญิงพันต่อกระทรวงธรรมการ ดัดแปลงเป็นที่เล่าเรียนฝ่ายสตรี แล้วย้ายจากวัดไปโรงเรียนที่นั่นให้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีอุดมวิทยายน” (บริเวณส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน) ส่วนโรงเรียนที่วัดอนงค์ แผนกประถมเรียกว่า “โรงเรียนประถมอุดมวิทยายน” แผนกมัธยมเรียกว่า“โรงเรียนมัธยมอุดมวิทยายน” ตามนามสมณศักดิ์ของท่านเนื่องจากชื่อของโรงเรียนไปพ้องกับชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในปีพ.ศ. 2453 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่จากโรงเรียนสตรีอุดมวิทยายนเป็น“โรงเรียนศึกษานารี” โรงเรียนประถมอุดมวิทยายนเป็น “โรงเรียนประถมอนงค์”โรงเรียนมัธยมอุดมวิทยายนเป็น “โรงเรียนมัธยมอนงค์” และเมื่อโรงเรียนมัธยมอนงค์ยุบไปรวมกับโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนประถมอนงค์มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในปลาย พ.ศ. 2473 ทางราชการมีความจำเป็นจะต้องตัดถนนจากสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ผ่านสถานที่ของโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่จึงถูกรื้อถอนเนื้อที่เหลือไม่เพียงพอที่จะรองรับทั้งนักเรียนประจำและนักเรียนไปกลับได้ พระวิเศษศุภวัตร์ (บรรดาศักดิ์ในขณะนั้น) ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในสมัยนั้นได้เจรจาผ่านกระทรวงธรรมการโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดี ขอแลกเปลี่ยนที่ตั้งโรงเรียนกับโรงเรียนศึกษานารี โดยเห็นว่าเป็นโรงเรียนเล็กและมีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า ซึ่งอยู่ข้างวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดลาว) ตำบลบางไส้ไก่ กระทรวงธรรมการเห็นชอบจึงย้ายโรงเรียนศึกษานารี (บ้านคุณหญิงพัน) ไปอยู่ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนที่เหลือใช้ชื่อโรงเรียนศึกษานารีตามเดิม ส่วนสถานที่โรงเรียนศึกษานารีเก่าได้ดัดแปลงก่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน)ในต้นปี พ.ศ. 2473 โรงเรียนศึกษานารีจึงได้ย้ายมาที่บริเวณถนนประชาธิปกซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773