การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6
นางสาวปานดวงใจ อยู่ดี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

28 12 2561 28