การประกวดเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3
เด็กหญิงอัญธิตา ธรณีสุวรรณ

ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

28 12 2561 27