การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.4-ม.6
นางสาวอรณัฐ พลเดชปรีชา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

28 12 2561 25