การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พงศ์แสงลึก

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

28 12 2561 21