Print
Hits: 2755

snr logo11

โรงเรียนศึกษานารี

สื่อและนวัตกรรม

ชุดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML 

รายวิชาเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา ง23102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา

<-- Click -->

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp 

รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัสวิชา ง22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูเยาวดี วิเศษสินธุ์

<-- Click -->