snr logo11

โรงเรียนศึกษานารี

กำหนดการ จะประกาศช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
หลังจากรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ เสร็จสิ้น

*** รับเฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น ***