snr logo11

โรงเรียนศึกษานารี

ปีการศึกษา 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษ AP (Acdemic Proficiency Program)
เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ

เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

** รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 72 คน **
** รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 คน **

วิชาที่สอบ
1. วิทยาศาสตร์
2. คณิตศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1 : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ทุกรายวิชา ชั้น ป.4-ป.5 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

มัธยมศึกษาปีที่ 4 : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

:: คะแนนเฉลี่ยรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.0

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
* ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้
* ทดสอบมาตรฐานความรู้
* ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
* แข่งขันทักษะกระบวนการ
* ฝึกปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย


ระบบจะเปิดให้แสดงความจำนง (ใบสมัคร)

ระเบียบการรับสมัคร ม.1 
ระเบียบการรับสมัคร ม.4

รับสมัคร วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบ วันที่ 9  มีนาคม 2562
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบ วันที่ 10 มีนาคม 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลและรายงานตัวพร้อมระเบียบการ วันที่ 13 มีนาคม 2562
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศผลและรายงานตัวพร้อมระเบียบการ วันที่ 14 มีนาคม 2562