03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

snr logo11

โรงเรียนศึกษานารี

ปีการศึกษา 2562

"Lern Together : Our Future Is Bright"

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เรียนเพิ่มวิชาภาษาจีน

** รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน **

วิชาที่สอบ
1. ภาษาอังกฤษ 60 คะแนน
2. คณิตศาสตร์ 30 คะแนน
3. สัมภาษณ์ 10 คะแนน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพศหญิง
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ชั้น ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ 75% 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 87.50%

* การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยตำราภาษาอังกฤษ และสอนโดยครูต่างชาติ *

กิจกรรมเสริมพิเศษ
* เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ
* ก่อนเปิดภาคเรียน (ปรับพื้นฐานภาษา 50 ชั่วโมง )
* กิจกรรมเสริมหลักสูตร
* ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ( 3วัน 2คืน)
* ค่ายเสริมสร้างความเป็นไทย (3วัน 2คืน)
* สื่อการสอนและลิขสิทธิ์เทคโนโลยี
* สอบวัดความรู้เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR
* กิจกรรมสอลแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
* กิจกรรมนำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
* พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)

ระบบจะเปิดให้แสดงความจำนง (ใบสมัคร)

 

ระเบียบการรับสมัคร

 

รับสมัคร วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562

สอบ วันที่ 9 มีนาคม 2562

ประกาศผลและรายงานตัวพร้อมระเบียบการวันที่ 13 มีนาคม 2562

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773