snr logo11

โรงเรียนศึกษานารี

ปีการศึกษา 2562

"Lern Together : Our Future Is Bright"

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เรียนเพิ่มวิชาภาษาจีน

** รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน **

วิชาที่สอบ
1. ภาษาอังกฤษ 60 คะแนน
2. คณิตศาสตร์ 30 คะแนน
3. สัมภาษณ์ 10 คะแนน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพศหญิง
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ชั้น ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ 75% 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 87.50%

* การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยตำราภาษาอังกฤษ และสอนโดยครูต่างชาติ *

กิจกรรมเสริมพิเศษ
* เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ
* ก่อนเปิดภาคเรียน (ปรับพื้นฐานภาษา 50 ชั่วโมง )
* กิจกรรมเสริมหลักสูตร
* ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ( 3วัน 2คืน)
* ค่ายเสริมสร้างความเป็นไทย (3วัน 2คืน)
* สื่อการสอนและลิขสิทธิ์เทคโนโลยี
* สอบวัดความรู้เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR
* กิจกรรมสอลแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
* กิจกรรมนำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
* พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)

ระบบจะเปิดให้แสดงความจำนง (ใบสมัคร)

 

ระเบียบการรับสมัคร

 

รับสมัคร วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562

สอบ วันที่ 9 มีนาคม 2562

ประกาศผลและรายงานตัวพร้อมระเบียบการวันที่ 13 มีนาคม 2562