การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ
(K*Bot Asia 2018)

ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2561
ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนศึกษานารี เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท
1.Off-site Creative Build Competition
2.Siowest Falling Ball Machine

มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
1. เด็กหญิงวดี โชคบรรดาลวุฒิ ชั้น ม.1/1
2. เด็กหญิงพรไพลิน แม้นเจริญ ชั้น ม.1/4
3. เด็กหญิงญาณิศา รอดเจริญ ชั้น ม.1/5
4. เด็กหญิงสุญาณิดา ทองทิพย์ ชั้น ม.1/5

โดยมีนางอัจฉรา กอบัวแก้ว ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
ครูฉัตรชัย เจียมอมรรัตน์
ครูวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน
Mr. Liam McDermott
Mr. Daniel Collins

ผลการแข่งขัน (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทั้งประเภท)

1.Off-site Creative Build Competition ได้รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1

2.Siowest Falling Ball Machine ได้รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1

61

62

63