กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแสดงความยินดีกับ  ทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ จากการเข้าร่วมแข่งขัน #โครงการสืบสานการสวดทำนองหลวงจากบทในหนังสือจินดามณี

จัดโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

12

13