กิจกรรมจุดประกายใส่ใจการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ

7 1

7 2

7 3