กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ฝึกปฏิบัติ วิชาสูทกรรม ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

5 1

 

5 2

5 3