การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ชั้น ม.ต้น
โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Programme) ปีการศึกษา 2561 (เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนศึกษานารี)

1 3

1 4

1 5

1 6

 

แข่งขันวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.45 - 16.10 น. ห้อง 264

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1. ครูฉัตรชัย เจียมอมรรัตน์
2. ครูวันเพ็ญ จันทนคีรี
3. ครูวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน
4. Ms. Vanessa Austen Corey
5. Mr. Andrew O'Dowd

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงสริตา สังขพิทักษ์ ชั้น ม.1/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงจีรณา จิตติธีระกุล ชั้น ม.1/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงอรปรียา อินทร์ตลาดชุม ชั้น ม. 2/4