โรคขาดสารอาหาร
Homeผู้จัดทำหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4บรรณานุกรม
ทดสอบก่อนเรียนโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อการส่งเสริมสุขภาพอาหารและโภชนาการฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพกายและจิตอารมณ์ ความเครียดการออกกำลังกายทดสอบหลังเรียน

 

อาหารหลัก 5 หมู่ 
โรคขาดสารอาหาร 

 

โรคขาดสารอาหาร หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นจากการขาดสารอาหารที่ควรได้รับอย่างพอเพียงในภาวะหนึ่งๆ ซึ่งมีสาเหตุต่างกัน ดังนี้

    1. ได้รับปริมาณน้อยเกินไปจากการขาดความรู้ที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าหรือจากภาวะทางเศรษฐกิจ
    2. ร่างกายมีความต้องการมากขึ้น เช่น ในภาวะเจ็บป่วย ฟื้นไข้
    3. ความอยากอาหารน้อย การย่อยอาหารไม่ดี
    4. มีการทำลายแหล่งสร้างอาหารในร่างกาย
    5. ยาหรือสารบางชนิดที่มีผลต่อระบบย่อยอาหารของร่างกาย

โรคขาดสารอาหารที่พบมาก ได้แก่
1. โรคขาดโปรตีน
2. โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
3. โรคเหน็บชา
4. โรคกระดูกอ่อน
5.โรคคอพอก
6. โรคตาฟาง
7. โรคลักปิดลักเปิด