พัฒนาการของมนุษย์
Homeผู้จัดทำหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4บรรณานุกรม
ทดสอบก่อนเรียนการปฏิสนธิเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปีเด็กก่อนวัยเรียนทดสอบหลังเรียน

 

การเติบโตของทารก 
พัฒนาการของมนุษย์ 
ปัจจัยต่อการเติบโต 

              พัฒนาการ หมาายถึง กระบวนการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของบุคคลที่มีระเบียบแบบแผนอย่างต่อเนื่อง และเป็นลำดับขั้นตอน โดยมากเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ

 

  พัฒนาการของเด็กวัยทารก
                  
   พัฒนาการด้านต่างๆทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของพัฒนาการวัยต่างๆไป พัฒนาการของทารกจะเริ่มต้นจากศีรษะไปหาลำตัว และส่วนขาตามลำดับเหมือนกันทุกคน การช้าหรือเร็วของพัฒนาการของทารกแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของสมองและระบบประสาท ซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

  พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
                    
  ทารกที่ได้รับการเลี้ยงดูโอบอุ้ม เอาใจใส่ ได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม ก็จะป็นเด็กที่อารมณ์ดีเป็นมิตร ในทางตรงกันข้ามทารกที่ถูกทอดทิ้ง จะมีลักษณะที่เงียบเหงา เฉยเมย ไม่สนใจใคร ฉะนั้นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก ควรให้มีการสัมผัส อุ้ม พูดคุยด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ร้องเพลงให้ฟัง เป็นต้น

  พัฒนาการทางสังคม
                
      วัยทารกเป็นวัยเริ่มต้นของพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ การที่เด็กจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดีหรือไม่นั้นต้องเริ่มจากแรกเกิด ถ้าทารกได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดู เอาใจใส่ดี อีกทั้งได้รับการตอบสนองตามความต้องการอย่างเหมาะสม จะทำให้เขารู้สึกวางใจต่อคนรอบข้างและสังคม เห็นความสำคัญ มีทัศนคติที่ดี อีกทั้งเห็นคุณค่าของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

  พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
                     
   พัฒนาการด้านนี้ เด็กเริ่มเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้จากการใช้อวัยวะสัมผัสต่างๆ โดยทารกจะแสวงหาพฤติกรรมซ้ำๆ ในระยะแรกอาจจะไม่มีจุดมุ่งหมาย จากนั้นลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ จนเกิดการเรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ทั้งนี้พัฒนาการทางด้านสติปัญญาวัยทารกจะมีพื้นฐานเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ผู้ใกล้ชิด ที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองความต้องการของทารก